onsdag 11 april 2012

Skriv en berättelse om normer och normbärande

Tema för årets Integrations- och Mångfaldsrunda är Normer. Frågor som förknippas med ett normkritiskt förhållningssätt kan t.ex. handla om hur makt och privilegier fördelas i Lund, eller hur vissa normer motverkar värden som mångfald, inkludering och människors lika rättigheter och möjligheter. Normer är inte bara dåliga, diskriminerande och utestängande, utan kan naturligtvis också vara goda, jämlika och inkluderande. Normer handlar om många olika typer av värderingar och företeelser i tillvaron, t.ex. om vad och vilka som har tolkningsföreträde när det gäller kroppsideal och funktionsförmåga, ålder, sexualitet, manligt eller kvinnligt, klass, socioekonomi och utbildning, födelse- och uppväxtland, hudfärg, trosuppfattning och mycket annat.

I arbete för mångfald och jämlikhet förekommer ibland riktade insatser om eller för särskilda grupper som anses ha ”speciella behov”, eftersom de inte passar in i normerna. Ett vanligt antagande är t.ex. att de som tillhör normen behöver mer kunskap om dem som ”avviker” för att skapa ”tolerans” och så på sikt uppnå mångfald. Risken med en sådan utgångspunkt är dock att man ytterligare pekar ut marginaliserade grupper, och förstärker normpersonernas fördelar eftersom man inte ifrågasätter vad som anses ”normalt” i organisationen.

Enligt Lunds kommuns riktlinjer för mångfald och enligt kommunens integrationspolitiska program ska istället ett normkritiskt förhållningssätt genomsyra arbetet för jämlikhet och mångfald.

Ett normkritiskt arbete tar tvärtom sin utgångspunkt i den egna organisationen. Man tittar på vilka normer, värderingar, processer och strukturer som ligger till grund för verksamheten, för att undersöka vilka villkor dessa faktorer skapar för medarbetare och brukare. Vad förutsätter organisationen om medarbetarna? Vad säger policydokument och verksamhetsplaner? Målet är att inga normer eller strukturer ska vara diskriminerande eller ge vissa grupper fördelar. Genom att bredda normerna kan vi inkludera fler och uppnå jämlik mångfald. Normfokus gör jämlikhet till en viktig fråga för alla!

Eftersom normer och normbärande är ett relativt nytt och oprövad förhållningssätt, välkomnar vi alla lundabor att skriva korta berättelser på detta tema under årets Mångfaldsrunda. Skriv till oss och berätta om en gång då du eller ni insåg att du/ni är en normbärare. Välj en upplevelse ur ditt liv då du eller din organisation kom på att du eller ni var normbärare och berätta om den! Det vi är ute efter just den här gången är att få fram berättelser som synliggör normbärande. Inte för att normbrytande för den skull är oviktigt, utan för att belysa innebörden och meningen med aktiviteterna i årets tema.

Välkommen att sända in din berättelse till bengt.o.persson@lund.se eller skriv direkt här på Mångfaldsrundans nya blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar